Onderwerpen
ID #1077

Algemene verkoopsvoorwaarden exuvis CityFashion

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Alle klachten dienen, om in beschouwing te worden genomen, schriftelijk te worden ingediend bij exuvis bvba*, binnen 7 dagen volgend op de datum van integratie in CityFashion*

 2. Door ondertekening van deze publiciteitsovereenkomst verbindt de opdrachtgever zich definitief. De bestelling kan vanaf dat ogenblik niet meer geannuleerd worden.

 3. De opdrachtgever draagt zonder voorbehoud verantwoordelijkheid voor de inhoud en vorm van zijn advertentie/video.

 4. De som bepaald bij het opstellen van het contract dient betaald te worden max. 30 dagen na facturatie. Op alle sommen, niet betaald op de vervaldag, dient zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de datum van de uitnodiging tot betaling een tegen het wettelijk tarief berekende verwijlintrest betaald te worden, met een minimum van 75 .

 5. Iedere persoon of maatschappij die bestellingen plaatst met verzoek ze aan derden te factureren maakt zich sterk voor deze derden, overeenkomstig artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs zo exuvis bvba akkoord ging met deze wijze van factureren.

 6. Eventuele vertraging bij de integratie/publicatie van de advertentie of video in CityFashion kan niet tot annulatie van de overeenkomst of schadevergoeding leiden.

 7. De uitvoering van de orders voor publiciteit geschiedt onder voorbehoud van het akkoord van de Raad van Beheer van exuvis bvba* welke te allen tijde publiciteit kan weigeren zonder zijn houding te verantwoorden of verplicht te zijn tot schadevergoeding.

 8. Alle geschillen terzake vallen onder bevoegdheid van de Rechtbanken van Hasselt. Het Belgische recht is van toepassing en de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

 9. Opzegging van het contract kan voldaan worden via e-mail of aangetekende brief. Dit met onbeperkte termijn voor het aflopen van de periode (contract wordt dan effectief stopgezet op einddatum vermeldt op het contract) en de opzegging na afloop van de periode gaat de dag na opzegging van start.

 10. Indien contractueel spreiding van betaling wordt overeengekomen zal de totale som onmiddellijk opvorderbaar zijn (zonder aanmaning) bij gebreke aan tijdige en stipte afbetaling.

 11. De opdrachtgever geeft de toestemming aan CityFashion om in naam en voor rekening van de opdrachtgever het profiel van de opdrachtgever op “sociale media websites” te beheren. Deze sociale media websites kunnen onder andere Facebook, YouTube, Twitter, Foursquare en Flickr zijn. Voormelde opsomming heeft geenszins de intentie om exhaustief te zijn.

 12. Het contract wordt aangegaan voor een bepaalde duur van één (1) jaar. Na afloop van de bepaalde duur wordt het contract stilzwijgend verlengd voor één (1) jaar, tenzij de opdrachtgever het contract uiterlijk één (1) maand vóór het verstrijken van de duur van het contract opzegt door middel van een aangetekende brief. Vanaf de stilzwijgende verlenging kan de opdrachtgever het contract opzeggen te allen tijde door middel van een aangetekend schrijven mits hij een vooropzeg van één (1) maand naleeft.

 13. CityFashion verklaart hierbij dat de eigen e-mailadressen die de klant aanlevert, worden geplaatst in een database enkel bestemd voor deze klant. CityFashion noch andere derden zullen hier gebruik van maken. M.a.w. de eigen e-mailadressen blijven in volledige eigendom van de klant.

  * exuvis bvba (Maatschappelijke zetel) Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt BE: 880 143 554
  Tel: +32 (0) 11 36 00 36 

bijgevoegde bestanden: algemene_verkoopsvoorwaarden_cityfashion.pdf

Labels: -

verwante artikelen: